Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zostań podoficerem Wojska Polskiego

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia określonej funkcji.


Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

 
WARUNKI
 

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie.
 
DOKUMENTY
 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek zawierający kwestionariusz osobowy do

Dyrektora departamentu Miniesterstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie:

nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia
(do 31 maja – grupa osobowa orkiestr i zespołów estradowych).Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej – najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin;
 2. życiorys;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia;
 4. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w dniu stawiennictwa na egzamin, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rektutacyjnego – ważne 30 dni od dnia wystawienia);
 6. inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA !
Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

 
BADANIA
 

Po uzyskaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień informacji o przesłaniu dokumentów do właściwej szkoły podoficerskiej kandydat jest kierowany do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań dopełnienia zawodowej służby wojskowej.

 
EGZAMINY
 

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podoficerskich obejmuje:

 1. test sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. test wiedzy ogólnej;
 4. analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej;
 5. rozmowę kwalifikacyjną.

 
SŁUŻBA KANDYDACKA
 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł kadeta.

W trakcie trwania szkolenia w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

Oprócz wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 875,00 zł (brutto).

Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala, a następnie kierowani do jednostek wojskowych w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.Podstawa prawna:
 • Podstawą powstania i funkcjonowania korpusu są przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173), oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1299).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 27 poz. 138).Informacje dotyczące służby kandydackiej można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 470

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl