Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zostań oficerem Wojska Polskiego

Osoba zainteresowana karierą oficerską w wojsku może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia określonej funkcji.


Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

 
WARUNKI
 

O powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej może ubiegać się osoba spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej (średnie z maturą) lub studium oficerskiego (osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny).
 
DOKUMENTY
 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek zawierający kwestionariusz osobowy do:

 • Rektora – komendanta uczelni wojskowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w terminie:

  do dnia 31 marca każdego roku


 • Dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego, w terminie:

  nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia


  Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 284), kandydaci składają wnioski na szkolenie w 2018 r.:
  • do dnia 19 stycznia 2018 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa;
  • do dnia 15 maja 2018 r.:na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat(ka) dołącza do wniosku:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku kandydata(ki) do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (w przypadku braku dyplomu zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł) – najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin;
 2. życiorys;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia;
 4. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w dniu stawiennictwa na egzamin, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rektutacyjnego – ważne 30 dni od dnia wystawienia);
 6. inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA !
Druki i rodzaje składanych dokumentów, ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są szczegółowo na stronach internetowych szkół wojskowych.

 
BADANIA
 

Po uzyskaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień informacji o złożeniu wniosku o powołanie do służby kandydackiej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie) lub informacji o przesłaniu dokumentów do właściwej uczelni wojskowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego) kandydat jest kierowany do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 
EGZAMINY
 

Postępowanie rekrutacyjne do akademii wojskowych, wyższych szkół oficerskich (na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie) obejmuje:

 1. test sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:

 1. test sprawności fizycznej;
 2. test z języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.
 
SŁUŻBA KANDYDACKA
 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł podchorążego.

Podczas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe.

Miesięczne uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i wynosi:

Posiadany stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

pierwszy
rok nauki

drugi
rok nauki

trzeci
rok nauki

czwarty
rok nauki

piąty
rok nauki


szeregowy
(marynarz)

35%
1120 zł
40%
1280 zł
45%
1440 zł
50%
1600 zł
55%
1760 zł

starszy szeregowy
(starszy marynarz)

42%
1344 zł
45%
1440 zł
50%
1600 zł
55%
1760 zł
60%
1920 zł

kapral
(mat)

45%
1440 zł
50%
1600 zł
55%
1760 zł
60%
1920 zł
65%
2080 zł

starszy kapral
(starszy mat)

55%
1760 zł
60%
1920 zł
65%
2080 zł
70%
2240 zł

plutonowy
(bosmanmat)

65%
2080 zł
70%
2240 zł
75%
2400 zł

sierżant
(bosman)

75%
2400 zł
80%
2560 zł

*Podane kwoty są kwotami brutto

Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2320 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i wyznaczeniem na stanowisko służbowe.


Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173).
 • Podstawą powstania i funkcjonowania korpusu są przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173), oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).Informacje dotyczące służby kandydackiej można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 470

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl