Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zostań komandosem

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowy odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszą spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Harmonogram i tryb przyjmowania kandydatów do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).

Informacje o procesie rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia (www.commando.mil.pl) w Jednostce Wojskowej Komandosów w miesiącu czerwcu.

Warto zaznaczyć, że będzie to pierwszy nabór do Ośrodka Szkolenia, w związku z czym wszelkie uwagi dotyczące przebiegu procesu rekrutacji będą stanowiły istotną pomoc przy doskonaleniu i usprawnieniu tego procesu w przyszłości.

Wymagania dotyczące kandydatów:

 1. O powołaniu do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
 2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 z późn. zm.);
  • niekaralny sądownie,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej 18 lat.
 3. Ukończenie gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
 4. Dodatkowo punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje(technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

Inne ważne informacje:

 1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;
 2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
 3. Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów(www.commando.mil.pl –planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej – czerwiec 2016r.);
 4. Egzamin będzie obejmował:
  • analizę ocen na dokumentach stanowiących o wykształceniu kandydata,
  • sprawdzian sprawności fizycznej,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  Jego przebieg będzie regulował “Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia”, który zostanie opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia ,po jego uzgodnionego i podpisaniu.
 5. Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2016 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
 6. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;
 7. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 8. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie 6 miesięcy;
 9. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty/marzec 2017 r.;
 10. Podczas szkolenia elew otrzyma 468,80 PLN uposażenia netto (miesięcznie na rękę);
 11. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;


Informacje dotyczące służby kandydackiej można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 470

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl