Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady udzielania pomocy

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 3. prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 5. prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia praw wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

w okresie dwóch lat od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy udzielanej przez właściwe organy.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, korzysta z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo.

Z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo mogą korzystać również małżonek oraz dzieci – o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Zasady finasowania pomocy rekonwersyjnej

Byłemu żołnierzowi zawodowemu korzystającemu z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształceń pokrywa się do wysokości limitu, koszty za:

 1. przekwalifikowanie zawodowe - 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
 2. przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej
  i z powrotem
  - do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu pośpiesznego z uwzględnieniem przysługujących ulg;
 3. zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Koszty przejazdów i noclegów pokrywa się jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty w wysokości:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100 % limitu (2400,00 zł);
 • po 9 latach służby wojskowej – 200 % limitu (4800,00 zł);
 • po 15 latach służby wojskowej – 300 % limitu (7200,00 zł);
 • zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz uprawnieni członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych – 300 % limitu - 7200,00 zł.
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171).

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego koszty podlegają zwrotowi.
Informacje dotyczące rekonwersji można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 467

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl