Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba w WOT

 
SŁUŻBA W WOT
 

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie lub dyspozycyjnie.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy.

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę.

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni dyspozycyjnie poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej.

Żołnierze OT, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach którego żołnierze OT odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę wojskową. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy.

Żołnierze OT, którzy są wyszkolonymi żołnierzami rezerwy, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przez okres ośmiu dni, w ramach którego odbywają szkolenie wyrównawcze (szkolenie te może odbywać się w dni wolne od pracy).

W trakcie pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez żołnierza OT dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, może kierować żołnierza OT, na jego wniosek lub za jego zgodą, na kurs, w tym kurs podoficerski lub oficerski, lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych i jednostki wojskowej.

Żołnierz OT może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa powołania do tych służb przed innymi osobami, jeżeli pełnił terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat.


Żołnierz OT może być zwolniony z zajmowanego stanowiska i wyznaczony na inne stanowisko służbowe, stosownie do posiadanych kwalifikacji lub kwalifikacji uzyskanych podczas służby oraz stosownie do potrzeb etatowych jednostki wojskowej, z urzędu albo na wniosek żołnierza OT, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

Żołnierza OT wyznacza się z urzędu na inne stanowisko służbowe w przypadku:

  • pogorszenia jego stanu zdrowia stwierdzonego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej, uniemożliwiającego pełnienie służby na zajmowanym stanowisku służbowym;
  • utraty przez niego kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;
  • likwidacji lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska;
  • potrzeb etatowych jednostki wojskowej.

Dowódca zawiesza żołnierza OT kobietę w pełnieniu służby ze względu na ciążę potwierdzoną w zaświadczeniu wydanym przez lekarza ginekologa, na okres ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie. Po upływie okresu zawieszenia służby żołnierza OT kobiety dowódca wzywa żołnierza OT kobietę do dalszego jej pełnienia.


Żołnierz OT odbywa w czasie pełnienia służby sprawdziany sprawności fizycznej.


Żołnierz OT na dwa miesiące przed upływem okresu, na który został powołany do służby, lub okresu, na który przedłużono mu pełnienie służby, może złożyć do dowódcy wniosek o pozostawienie go w tej służbie na kolejny okres wynoszący od roku do sześciu lat.Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:
tel.: 261 317 468, 261 317 470
wku.lidzbark@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl