Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przebieg służby

PRZEBIEG ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Pełnienie zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbywa się na podstawie kontraktu na pełnienie służby kontraktowej. Kontrakt na pełnienie służby zawodowej zawiera się na okres do 6 lat, z zastrzeżeniem, że pierwszy kontrakt jest zawierany na okres 2 lat. Żołnierz zawodowy najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach takich jak: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa.

W przypaadku jeżeli przemawiają za tym przesłanki Sił Zbrojnych, na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki) może być mianowany, po odbyciu szkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera, szeregowy zawodowy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz wzorową ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

W przypadku jeżeli przemawiają za tym przesłanki Sił Zbrojnych, na stopień wojskowy kaprala (mata) może być mianowany szeregowy zawodowy po zdaniu egzaminu na podoficera, który posiada wykształcenie średnie i co najmniej bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej.

Żołnierz zawodowy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Żołnierzom zawodowym korpusu szeregowych zawodowych mogą być nadawane klasy kwalifikacyjne, odpowiadające poziomowi ich wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego, zgodnie z zajmowanymi stanowiskami służbowymi. Ustala się cztery rodzaje klas kwalifikacyjnych: trzecią, drugą, pierwszą i mistrzowską. Klasę kwalifikacyjną nadaje się po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez uprawniony organ.

Podstawowe obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych:

  • żołnierze zawodowi w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych;
  • żołnierz zawodowy jest poddawany raz w roku sprawdzianowi sprawności fizycznej;
  • żołnierz zawodowy może pobierać naukę, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych;
  • żołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmować pracy zarobkowej i prowadzić działalności gospodarczej.


Informacje dotyczące służby zawodowej można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 468

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl