Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pracodawca
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY
 

Świadczenie

PODSTAWA PRAWNA

Sposób obliczania, dokumentowania poniesionych przez pracodawcę określonych kosztów, wzór wniosku o wypłatę świadczenia rekompensującego koszty i inne zagadnienia w tym temacie reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.07.2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497).

Świadczenie wypłaca się pracodawcy za okres odbywania przez żołnierza OT terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Koszty pracodawcy obejmują między innymi:

  • Przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy;
  • Odbycia szkolenia zastępującego pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
  • Opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych;
  • Ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
  • Przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy;
  • Wysokość wypłaconej pracownikowi, powołanemu do terytorialnej służby wojskowej odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia.

Wniosek pracodawca składa do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Kwota świadczenia za każdy dzień pełnienia przez żołnierza terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


Obowiązki wobec pracodawcy

Wojskowy komendant uzupełnień informuje pracodawcę osoby powoływanej o jej powołaniu do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa.


Obowiązki pracodawcy

W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika. Przepisy te stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

Powyższe zapisy nie dotyczą pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, która ma być odbywana w formie jednodniowych ćwiczeń.

Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega jednakże rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie. Pracodawca jednak może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tej służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Nie stosuje się dni wolnych, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Na wniosek pracownika, który pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie jednorazowo nieprzerwanie przez okres co najmniej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po zwolnieniu z tej służby na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.
Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:
tel.: 261 317 468, 261 317 470
wku.lidzbark@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl