Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy kadry rezerwy

 1. TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ:
 1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

 2. Do dokonywania zmian w niniejszym planie, w zakresie limitów stanów średniorocznych, liczby żołnierzy, specjalności wojskowych (SW) oraz terminów realizacji kursów, upoważniony jest Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień — Pl (ZOiU-P1).

 3. Na kursy kierować żołnierzy rezerwy oraz w sytuacjach określonych w niniejszych wytycznych osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:
  • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.
  Za dobór kandydata na kurs, z uwzględnieniem opinii służbowych środowiskowych, odpowiada właściwy wojskowy komendant uzupełnień.

 4. Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy należy kierować się SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze SW, w której będą szkoleni.

 5. Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

 6. Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo iż są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, należy uzyskać informacje dotyczące ich aktualnego stanu zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 7. Bezwzględnie przestrzegać terminów przesyłania list imiennych żołnierzy rezerwy powołanych na kursy przez wojskowe komendy uzupełnień, wraz z dokumentami ewidencyjnymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „lnstrukcji o powoływaniu żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe”. W przypadku zmiany kandydata na kurs, która nastąpi po przesłaniu list imiennych i dokumentów ewidencyjnych, wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie powiadamia telefonicznie o tym fakcie szkołę (uczelnię) wojskową, a następnie przesyła korektę list imiennych i dokumenty ewidencyjne właściwych żołnierzy rezerwy.

 8. Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

 9. Stawiennictwo na kursy w dniu rozpoczęcia szkolenia do godz. 9.00.

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu szkolenia

Liczba żołnierzy planowanych do przeszkolenia

Termin przeprowadzenia kursu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

SW

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

1

07.01. – 29.03.2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

OFICERSKI

dowódca plutonu

20D01

1

07.01. – 29.03.2019 r.

Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

28B01

1

14.01. – 05.04.2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B02

3

08.04. – 28.06.2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

1

08.04. – 28.06.2019 r.

Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

38A01

1

08.04. – 28.06.2019 r.

Lotnicza Akademia Wojskowa
w Dęblinie

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

32B01

1

02.09. – 22.11.2019 r.

Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

OFICERSKI

dowódca plutonu/oficer

32B01

1

16.09. – 06.12.2019 r.

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie

DOSKONALENIA

oficer sztabu batalionu

20B03

2

07.10 – 05.12.2019 r.

Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

DOSKONALENIA

oficer

20D01

1

06.05. – 04.06.2019 r.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23

1

07.01. – 22.03.2019 r.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

PODOFICERSKI

ratownik medyczny

40H21

1

07.01. – 22.03.2019 r.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23

1

02.09. – 15.11.2019 r.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20D25

2

02.09. – 15.11.2019 r.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie

PODOFICERSKI

Technik

22G24/22G23

1

02.09. – 15.11.2019 r.

Poniżej wzory wniosków o skierowanie na kursy.


Wniosek o skierowanie na kurs (wersja MS WORD).

Wniosek o skierowanie na kurs (wersja PDF).

 

Swoje kandydatury należy zgłaszać do Wydziału PMiAR tel. 261 317 493.
Informacje dotyczące kursów kadry rezerwy rezerwy można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 493

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl