Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jak zostać żołnierzem WOT

 
PROCEDURA POWOŁANIA
 
 1. Kompletowanie dokumentów
 2. Zapoznanie z warunkami służby
 3. Postępowanie rekrutacyjne
 4. Badania psychologiczne i lekarskie
 5. Powołanie do terytorialnej służby wojskowej
 6. Odmowa powołania do terytorialnej służby wojskowej
 7. Zwolnienie z terytorialnej służby wojskowej


Kompletowanie dokumentów

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Do wniosku można dołączyć dokumenty albo, po okazaniu oryginału, kopie dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego – w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

.: powrót :.Zapoznanie z warunkami służby

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę, która złożyła wniosek, do jednostki wojskowej, w której ta osoba chce pełnić służbę, aby zapoznała się z warunkami pełnienia służby.

.: powrót :.Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek, obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną, podczas której ocenia się w szczególności:
  • stan wiedzy ogólnowojskowej oraz predyspozycje do pełnienia służby osoby, która nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej;
  • predyspozycje do pełnienia służby osoby, która pełniła czynną służbę wojskową i złożyła przysięgę wojskową;
  • sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby była karana za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji sprawdzenie następuje w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o tej osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby albo braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw oraz innych dokumentów;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

.: powrót :.Badania psychologiczne i lekarskie

Wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji komisji rekrutacyjnej, kieruje:

 • osobę ubiegającą się o powołanie do służby, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej:
  • do wojskowej komisji lekarskiej – w celu określenia zdolności tej osoby do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia u tej osoby braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • pozostałe osoby do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia u tych osób braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.
  W wojskowej komisji lekarskiej kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej, wojskowa komisja lekarska sporządza dwa egzemplarze orzeczenia lekarskiego. Pierwszy egzemplarz otrzymuje kandydat, drugi WKU. Do wojskowej pracowni psychologicznej kandydat zgłasza się na określony wcześniej termin badań. W wojskowej pracowni psychologicznej są sporządzane dwa egzemplarze orzeczenia psychologicznego. Pierwszy egzemplarz jest wręczany dla kandydata, drugi wysyłany do WKU.

  Uwaga!!
  Od negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania, a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny. Od negatywnego orzeczenia psychologicznego również przysługuje prawo odwołania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

.: powrót :.Powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Powołanie do służby następuje kartą powołania.

Wojskowy komendant uzupełnień doręcza kartę powołania do służby osobie powołanej do tej służby nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się tej osoby do jej pełnienia.

Powołanie do służby następuje raz w miesiącu w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia służby rotacyjnie. W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie następuje raz na kwartał, w poniedziałek będący dniem roboczym. Dzień stawienia się osoby powołanej do służby w jednostce wojskowej, stwierdzony w rozkazie dziennym dowódcy tej jednostki, jest dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

.: powrót :.Odmowa powołania do terytorialnej służby wojskowej

Odmowa powołania do służby osoby, która złożyła wniosek, następuje w drodze decyzji wojskowego komendanta uzupełnień.

.: powrót :.Zwolnienie z terytorialnej służby wojskowej

Żołnierza OT zwalnia się z terytorialnej służby wojskowej z dniem jej zakończenia ustalonym w powołaniu lub przedłużeniu.

Żołnierza OT zwalnia się z terytorialnej służby wojskowej przed upływem czasu jej trwania w przypadku:

 • osiągnięcia wieku, w którym przestaje podlegać obowiązkowi służby wojskowej (szeregowi – 55 lat, podoficerowie i oficerowie – 63 lata);
 • niespełniania warunków wymaganych w momencie składania wniosku;
 • prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
 • prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności, pozbawienia wolności lub karę aresztu wojskowego;
 • powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 • otrzymania w opinii służbowej ogólnej oceny niedostatecznej;
 • nieukończenia szkolenia podstawowego lub niezłożenia przysięgi wojskowej w przypadku żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej;
 • niewyrażenia zgody na zmianę stanowiska służbowego na stanowisko w innej jednostce wojskowej w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której pełnił tę służbę;
 • niewyrażenia zgody na zmianę stanowiska służbowego w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które był wyznaczony.

Żołnierza OT można zwolnić z terytorialnej służby wojskowej przed upływem czasu jej trwania w przypadku:

 • złożenia przez niego, drogą służbową, pisemnego wniosku uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi;
 • zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych;
 • niestawienia się do terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;
 • odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi OT poświadczenia bezpieczeństwa, wszczęcia kontrolnego postępowania sprawdzającego w tej sprawie lub niewyrażenia przez żołnierza OT zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz OT został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
 • otrzymania w opinii służbowej ogólnej oceny dostatecznej;
 • braku możliwości wyznaczenia żołnierza OT na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach Zbrojnych, gdy żołnierz ten wyraził zgodę na zmianę stanowiska służbowego.

.: powrót :.
Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:
tel.: 261 317 468, 261 317 470
wku.lidzbark@ron.mil.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl