Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy pomocy rekonwersyjnej

Głównymi formami i metodami rekonwersji kadr są w szczególności:

  • Informacja zawodowa – działalność mająca na celu przekazanie żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji o wyborze właściwej ścieżki w dalszej karierze zawodowej na cywilnym rynku pracy. Służy także dostarczeniu żołnierzom informacji o formach i metodach pomocy rekonwersyjnej.
  • Doradztwo zawodowe – ma na celu pomoc zwalnianym żołnierzom zawodowych w podjęciu decyzji o wyborze nowego zawodu czy kierunku przekwalifikowania, poprzez określenie ich predyspozycji i cech psychoosobowych. Na działalność w ramach doradztwa zawodowego składają się porady indywidualne oraz zajęcia szkoleniowo-warsztatowe prowadzone w systemie grupowym.
  • Przekwalifikowanie - polega na sfinansowaniu lub dofinansowaniu kursów i studiów, które pozwalają zwalnianym żołnierzom zawodowym na zdobycie nowych kwalifikacji lub też uzupełnienie, bądź zmianę, wcześniej posiadanych. Głównym celem takich działań jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zwalnianych żołnierzy do potrzeb cywilnego rynku pracy.
  • Pośrednictwo pracy - działalność polegająca na zdobywaniu i udzielaniu informacji o dostępnych ofertach pracy wraz z podstawowymi informacjami na ten temat. Dotyczy także informacji na temat cywilnego rynku pracy, wymagań pracodawców oraz oczekiwań zwalnianych żołnierzy zawodowych.
  • Praktyki zawodowe - pozwalają na wykorzystanie i sprawdzenie umiejętności nabytych w toku służby i nauki, w warunkach zbliżonych do przyszłej pracy. Z praktyki może korzystać uprawniony żołnierz zawodowy, jeżeli stanowi ona integralną część programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu, zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia.
  • Kluby pracy - miejsca, w których odbywają się zajęcia warsztatowe dla osób poszukujących zatrudnienia. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego poruszania się na cywilnym rynku pracy. Pracownicy klubu pracy oferują także swoja pomoc przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zapewniają dostęp do Internetu i telefonu, ułatwiający kontakty z potencjalnym pracodawcą.
  • Targi i giełdy pracy - przedsięwzięcia służące przede wszystkim stworzeniu możliwości bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia. Stanowią ważny element pomocy rekonwersyjnej będący rozwinięciem działalności w ramach pośrednictwa pracy. Służą także promowaniu wartości osobowych żołnierzy zawodowych w środowisku cywilnym.
  • Programy specjalne - ogół działań podejmowanych przez struktury rekonwersji kadr, związanych z pomocą zwalnianym żołnierzom zawodowym przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej lub innych środków pozabudżetowych, w ramach promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Najczęściej realizowane są na lokalnych rynkach pracy we współpracy z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi oraz innymi partnerami. Byłym żołnierzom zawodowym oferowana jest także pomoc doradcza przy ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej, na realizacje projektów indywidualnych.Informacje dotyczące rekonwersji można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 467

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl