Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla kogo NSR
 
KRYTERIA NABORU
 

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej:

 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiedni wiek życia (dla szeregowych do 50 lat, a dla oficerów i podoficerów do 60 lat) oraz zdolność do czynnej służby wojskowej,
 • powinna to być osoba będąca żołnierzem rezerwy, która pełniła wcześniej czynną służbę wojskową.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty z żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie woskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
  • nie był karany za przestępstwo umyślne;
   Należy nadmienić, iż osoba wcześniej karana również może starać się o przyjęcie do NSR. Należy brać wtedy pod uwagę instytucję zatarcia kary, która m.in. wynosi:
   • 10 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności od momentu jej wykonania. (na wniosek skazanego sąd może skrócić okres do 5 lat);
   • 5 lat - w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności od momentu jej wykonania (na wniosek skazanego sąd może skrócić okres do 3 lat).
  • posiada wykształcenie:
   • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;
   • co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;
   • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

   nie stosuję się tego przepisu, jeżeli żołnierz posiada stopień wojskowy w danym korpusie.

 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • orzeczenia o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.Informacje dotyczące NSR można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 468

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl