Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe

OBOWIĄZKOWY TRYB ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
ŻOŁNIERZY REZERWY OD 2013 ROKU

Mając na uwadze potrzeby Sił Zbrojnych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 299), wprowadza obowiązkowe ćwiczenia dla żołnierzy rezerwy. Informujemy, że żołnierze rezerwy zameldowani na terenie powiatów lidzbarskiego, bartoszyckiego i kętrzyńskiego, posiadający nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych mogą otrzymać karty powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2013 r. i latach następnych.

Ponadto żołnierze rezerwy, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym, proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim. Każdy żołnierz rezerwy, który spełni odpowiednie warunki będzie mógł ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 261 317 464 lub 261 317 488 lub osobiście w siedzibie WKU.


UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY
W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
  1. lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  3. lekarza dentysty,
  4. szpitala
 4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.


Lp. Stopień wojskowy Dzienna stawka uposażenia
za ćwiczenia wojskowe
1. generał (admirał) 428,80
2. generał broni (admirał floty) 358,40
3. generał dywizji (wiceadmirał) 307,20
4. generał brygady (kontradmirał) 252,80
5. pułkownik (komandor) 224,00
6. podpułkownik (komandor porucznik) 188,80
7. major (komandor podporucznik) 163,20
8. kapitan (kapitan marynarki) 144,00
9. porucznik (porucznik marynarki) 136,00
10. podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40
11. starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 126,40
12. starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 123,20
13. chorąży (chorąży marynarki) 118,40
14. młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 115,20
15. starszy sierżant (starszy bosman) 112,00
16. sierżant (bosman) 110,40
17. plutonowy (bosmanmat) 107,20
18. starszy kapral(starszy mat) 105,60
19. kapral (mat) 104,00
20. starszy szeregowy (starszy marynarz) 94,40
21. szeregowy (marynarz) 91,20

KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z FAKTU NIE STAWIENIA SIĘ NA WEZWANIE

 1. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 Kodeksu karnego).
 2. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie: nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego, opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 4 oraz 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).ZASADY ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
 • dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy;
 • dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.


Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo na senatora – w czasie trwanie kadencji;
 • zostali przeznaczeni do odbycia służy zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca:

 • w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako „NATYCHMIAST”
 • w pozostałych przypadkach w terminie określonym w karcie powołania.OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM

dokument w formacie MS WORD

dokument w formacie PDFInformacje dotyczące ćwiczeń wojskowych można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 488

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl